Beleid inzake persoonlijke gegevens

Doel

Het Privacybeleid van Witt is bedoeld als uitleg van de manier waarop wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt door handel met ons te drijven of onze websites te bezoeken, verzamelen en gebruiken. Als u handel met ons drijft, wordt u actief gevraagd om uw persoonlijke informatie te verstrekken en wordt aan u uitgelegd hoe Witt uw persoonlijke gegevens met dit doeleinde verwerkt.

In het kort over Witt

Witt is een privébedrijf dat voornamelijk zakendoet met andere bedrijven, maar ook rechtstreeks aan particulieren verkoopt. Witt beschikt over een administratieve vestiging aan Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denemarken. CVR-nr.: 209881075, telefoonnummer: 70252323, e-mailadres: info@witt.dk

Contactpersoon voor persoonlijke gegevens: Morten Baun

De doeleinden en wettelijke grondslag voor verwerking van uw persoonlijke gegevens door Witt

Witt verzamelt op twee manieren informatie over u:

  • Doordat u zelf informatie aan ons verschaft
  • Door middel van uw gebruik van cookies

Witt verzamelt persoonlijke gegevens binnen het kader van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming en de Deense Wet Bescherming Persoonsgegevens. U wordt in twee gevallen gevraagd om informatie aan Witt te verstrekken: als u zakendoet met Witt of als u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Als u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief, stemt u ermee in dat wij uw informatie bewaren zolang u uw instemming niet intrekt. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan informatie die in overige context wordt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zakendoet met Witt.

Als u zakendoet met Witt, moeten wij informatie over u verzamelen om ons deel van het contract ten uitvoer te kunnen brengen. Wij hebben bijvoorbeeld een naam en een adres voor bezorging van het product nodig. Het is in veel gevallen ook voor de leverancier nuttig om over uw telefoonnummer te beschikken. Zo kunnen wij contact met u opnemen bij eventuele bezorgingsproblemen. Deze informatie moet volgens de wet tot 5 jaar bewaard blijven. Uw informatie wordt niet gekoppeld aan informatie die Witt voor andere doeleinden heeft verkregen.

Als u een van de websites van Witt bezoekt, bv. www.roidmi.dk, www.witt.dk, of de Facebook-pagina van Witt, verzamelt Witt via cookies informatie over alle bezoeken aan de website. Witt gebruikt deze informatie om uw ervaring te verbeteren, om het nut van afzonderlijke elementen van de websites vast te stellen en de aangeboden inhoud op de websites te kunnen ondersteunen.

Witt legt door middel van cookies informatie over uw navigatie op verschillende pagina's en services bij Witt vast. Deze informatie wordt niet gecombineerd met eventuele persoonlijke informatie die u eventueel zelf aan Witt hebt verstrekt. Witt maakt gebruik van verschillende analysehulpmiddelen, zoals Google Analytics, om Witt te helpen statistische informatie over het gebruik van de websites te vergaren. Ook wordt bij gebruik van apps van Witt informatie over uw gedrag verzameld door middel van cookies.

Veiligheid van verwerking

Wij garanderen de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van de persoonlijke gegevens die wij verwerken door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Onze technische veiligheidsmaatregelen omvatten de beveiliging van de IT-ondersteuning die wij bij onze bedrijfsvoering ondersteunen. Onze organisatorische beveiligingsmaatregelen omvatten het vaststellen van richtlijnen en bedrijfsregels waar onze werknemers zich aan moeten houden. Wij voorzien in dezen in een gepaste mate van follow-up en training van onze medewerkers. Wij beveiligen de verwerking van persoonsgegevens tevens door toe te zien op de wettigheid van de verwerking, waaronder nakoming van de verwerkingsprincipes die zijn uiteengezet in de wet inzake bescherming van persoonsgegevens, en op de aanwezigheid van een grondslag voor de verwerking.

Opslag van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit relevant is voor het doeleinde waarmee deze zijn verzameld, tenzij wij zijn gebonden aan wetgeving die van ons vereist dat wij de informatie langer bewaren. De informatie wordt vervolgens gewist.

Recht op intrekken van instemming

Als u hebt ingestemd met verwerking door Witt van uw persoonlijke informatie, bijvoorbeeld in verband met uw abonnement op de nieuwsbrief van Witt, kunt u uw instemming op elk moment intrekken. Als u ervoor kiest uw instemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de wettigheid van het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons op basis van uw eerdere instemming tot het moment van intrekking. Derhalve geldt het intrekken van uw instemming uitsluitend pas vanaf dit moment. Indien de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is op verwerking van uw persoonlijke gegevens door Witt, beschikt u over een aantal rechten in verband met verwerking van informatie over u door ons. Als u van deze rechten wilt gebruikmaken, neemt u contact met ons op.

Recht op inzage in informatie (recht op toegang)
U beschikt over het recht op inzage in de informatie die wij over u verwerken.

Recht op correctie
U beschikt over het recht om informatie over uzelf te laten corrigeren.

Recht op verwijdering
In bijzondere gevallen beschikt u over het recht informatie over uzelf te laten verwijderen voorafgaand aan de geplande regelmatige verwijdering door ons.

Recht op beperking van verwerking
U beschikt in bepaalde gevallen over het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Als dit het geval is, zullen wij in de toekomst de informatie – naast deze op te slaan – uitsluitend verwerken met uw instemming; of met als doeleinde het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen; of ter bescherming van een persoon of een aanzienlijk openbaar belang. In sommige gevallen beschikt u over het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de voor het overige wettelijke verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Recht op protest
U beschikt in sommige gevallen over het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de voor het overige wettelijke verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U beschikt ook over het recht om bezwaar aan te tekenen tegen registratie krachtens de regels van de Deense wet inzake informatiedatabases voor massamedia.

Recht op overdracht van informatie (gegevensportabiliteit)
In sommige gevallen beschikt u over het recht om uw persoonlijke gegevens in gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare indeling te ontvangen, en zonder belemmeringen van de ene gegevensverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen. U kunt meer over uw rechten lezen in de handleiding voor betrokkenen van de Deense overheidsdienst voor gegevensbescherming, te vinden op www.datatilsynet.dk.

Klacht bij Deense overheidsdienst voor gegevensbescherming

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Deense overheidsdienst voor gegevensbescherming als u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. U vindt de contactinformatie van de Deense overheidsdienst voor gegevensbescherming op www.datatilsynet.dk.

Als u een klacht hebt over het verwerken van informatie volgens de wet inzake informatiedatabases voor massamedia, dient deze te worden ingediend bij de Deense persraad.

Updates van ons Privacybeleid

Van tijd tot tijd zullen wij dit Privacybeleid moeten bijwerken. Wij controleren ons Privacybeleid regelmatig om er zeker van te zijn dat het actueel en nauwkeurig blijft en blijft voldoen aan toepasselijke wetten en principes wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt 18-9-2019.

nl_NL_formalNL